Zespół

W skład zespołu realizującego project badawczy wchodzą politolodzy, medioznawcy i językoznawcy z poznańskiego i krakowskiego środowiska naukowego. Badania prowadzone są pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Agnieszki Stępińskiej.


Członkowie zespołu badawczego: 

AGNIESZKA STĘPIŃSKA, dr hab., profesor w Zakładzie Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jej badania koncentrują się wokół komunikowania politycznego oraz marketingu wyborczego. Ponadto, prowadzi badania nad dziennikarzami i zawartością przekazów medialnych. Uczestniczyła w kilku międzynarodowych projektach badawczych, w tym: Foreign News on TV. W latach 2014-2018 członkini Komitetu Zarządzającego Akcji COST IS 1308 Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge of Mediated Political Populism for Democratic Politics i wiceprzewodnicząca Working Group 2: Populism and Media, a także przewodnicząca zespołu realizującego polskie badania w ramach projektu międzynarodowego Journalistic Role Performance Around the Globe. Obecnie członkini zespołu realizującego projekt DEMOS: Democratic Efficacy and the Varieties of Populism in Europe. Członek rady redakcyjnej Środowoeuropejskich Studiów Politycznych a od 2019 roku Executive Editor Central European Journal of Communication.

DOROTA PIONTEK – absolwentka kierunku nauki polityczne w UAM, członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej – członkini Zarządu od 2013 roku i przewodnicząca sekcji komunikowania politycznego, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej na WNPiD UAM. Uczestniczka programu News Literacy.

 

AGNIESZKA HESS – doktor habilitowany nauk społecznych w dziedzinie nauk o polityce, medioznawca. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego jest dyrektorem w obecnej kadencji. Kierownik Zakładu Badań nad Mediatyzacją. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na komunikowaniu politycznym, relacjach pomiędzy instytucjami funkcjonującymi w ramach systemu demokratycznego państwa, zagadnieniach dialogu obywatelskiego oraz badaniach nad populizmem. Uwagę skupia na funkcjonowaniu i roli organizacji pozarządowych we współczesnych demokracjach. Jest autorką sześciu monografii, w tym książki: Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu politycznego w Polsce. Mediatyzacja i strategie komunikacyjne organizacji pozarządowych (2013).

JAKUB JAKUBOWSKI – adiunkt w Zakładzie Marketingu Politycznego i Socjotechniki Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Autor artykułów z zakresu komunikowania politycznego z wykorzystaniem social media i innych narzędzi internetowych. Jego zainteresowania badawcze oraz działalność dydaktyczna koncentrują się także wokół takich zagadnień jak marketing czy kino polityczne. Jest także współzałożycielem platformy ProScholars.pl wspierającej naukowców w popularyzacji własnego dorobku naukowego.   

MAŁGORZATA KOŁODZIEJCZAK – politolog, adiunkt z Zakładzie Teorii Polityki Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; autorka wielu artykułów i opracowań z zakresu socjologii polityki, teorii polityki, metodologii badań politologicznych, antropologii polityki. Do jej zainteresowań badawczych należą przede wszystkim problemy z zakresu politolingwistyki, antropologii politycznej (w szczególności znaczenia rytuałów politycznych), socjotechniki oraz nowych metod badawczych.

ARTUR LIPIŃSKI – dr hab., profesor na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe obejmują: polskie życie polityczne, politykę partyjną, polityczny dyskurs populistyczny, pamięć zbiorową. Autor monografii „Prawica na polskiej scenie politycznej w latach 1989-2011. Historia, organizacja, tożsamość”. W latach 2014-2018 był członkiem unijnego projektu COST ACTION IS1308: “Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge of Mediated Political Populism for Democratic Politics”. Obecnie członek zespołu realizującego projekt DEMOS: Democratic Efficacy and the Varieties of Populism in Europe.

MARTA WRZEŚNIEWSKA-PIETRZAK – dr hab., profesor w Zakładzie Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autorka książki Miało być odlotowo, czadowo, bojowo… Język i świat wartości czasopism szkolnych na tle pism młodzieżowych (2012), a także artykułów odnoszących się do problematyki aksjologicznej opisywanej na podstawie różnych tekstów (w tym Jana Pawła II). Swoje zainteresowania badawcze kieruje też w stronę politolingwistyki, analizując zjawisko populizmu w polskiej polityce. Ważnym polem badawczym są też teksty dotyczące społeczności g/Głuchych w Polsce, ich tożsamości, a także poziom znajomości języka polskiego przez głuchych, w związku z tym część z publikowanych tekstów dotyczy metodyki nauczania głuchych języka polskiego jako obcego, określanej często mianem surdoglottodydaktyki.

JACEK WYSZYŃSKI – adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikartwa UAM w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe obejmują szeroko pojęte nowe media, zagadnienia neutralności sieciowej, a przede wszystkim wykorzystanie nowych technologii w badaniach medioznawczych. Twórca systemu do analizy zawartości programów telewizyjnych – CAST.


KINGA ADAMCZEWSKA
 – doktorantka w Zakładzie Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół komunikowania politycznego oraz nowych mediów. Uczestniczy w dwóch projektach międzynarodowych: „Campaign news coverage in Europe: A comparative study of Portugal, Greece, Switzerland, Poland and Spain” oraz „Journalistic Role Performance Around the Globe”. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów. Przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Wzory przepływu informacji w komunikowaniu politycznym – na przykładzie wyborów w Polsce w 2015 roku”.

SYLWIA CZUBAJ-KUŹMIN – magister filologii polskiej i doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, autorka publikacji na temat polityki wobec pamięci i  politolingwistyki. W latach 2011-2017 doktorant WNPiD UAM. Kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki zatytułowanego: „Rocznice katyńskie w latach 1990-2010. Miejsce i funkcja rytuału politycznego w polskiej kulturze pamięci”. Główne zainteresowania badawcze:, rytuał polityczny, kultura pamięci, pragmalingwistyka i analiza dyskursu

MARIA WĄSICKA-SROCZYŃSKA – urodzona 15 grudnia 1987 roku w Poznaniu. W latach 2006-2011 studiowała historię (specjalność: archiwistyka) na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2010-2013 roku studiowała dziennikarstwo i komunikację społeczną na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Od 2012 roku jest doktorantką WNPiD UAM w Poznaniu. Naukowo zajmuje się badaniem zależności występujących między partiami politycznymi a środkami społecznego przekazu. Wzięła udział w kilkunastu konferencjach o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym prezentując wyniki dotychczasowych badań. W roku akademickim 2015/2016 była stypendystką Fundacji UAM. Od października 2014 roku do stycznia 2015 roku była członkiem grupy badawczej powołanej przez International Association of Women in Radio and Television (IAWRT) realizującej projekt „Media Monitoring Research”, polegający na badaniu udziału kobiet i mężczyzn w publicznych mediach w ośmiu państwach.

Członkowie zespołu realizują następujące projekty badawcze: (1) Populistyczny dyskurs polityczny w polskiej sferze publicznej (grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016), (2) Populistyczne komunikowanie polityczne: przekazy polityczne, relacje medialne i reakcje społeczne (grant NCN nr nr 2015/18/M/HS5/00080) oraz (3) DEMOS: Democratic Efficacy and the Varieties of Populism in Europe (grant programu HORIZON 2020 nr 822590).