Dwie publikacje książkowe poświęcone dyskursowi populistycznemu

Dwie publikacje książkowe: poświęcona  metodologii i teorii (po polsku)  oraz  prezentująca wyniki prowadzonych badań (po anielsku) są efektem zrealizowanego przez nas grantu MNiSW Populistyczny dyskurs polityczny w polskiej sferze publicznej  (0131/NPRH4/H2b/83/2016)

Obie publikacje, które ukazały się nakładem Wydawnictwa UAM, stanowią efekt kilku lat prac badawczych finansowanych z grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Książka „Badania nad dyskursem populistycznym: wybrane podejścia”

Pierwsza z nich zawiera rozważania teoretyczne dotyczące kwestii badań nad populizmem. Zgromadzony tu został szeroki zakres koncepcji i podejść charakterystycznych dla kilku nauk: począwszy od politologii przez lingwistykę aż po nauki o komunikacji społecznej i mediach. Książka składa się z 8 rozdziałów:

 

 

Ważną częścią książki jest też literatura przedmiotu – rozbudowana bibliografia obejmująca polskie oraz anglojęzyczne wydawnictwa dotyczące tematyki badań nad populizmem.

Książka „Populist Discourse in the Polish Media”

Druga książka została wydana w języku angielskim i obejmuje wyniki prowadzonych przez nas badań. Zastosowano różne perspektywy badawcze – od tych tożsamych dla badań w obszarze medioznawstwa po krytyczną analizę dyskursu. Pozwoliło to na stworzenie szerokiego obrazu populistycznego komunikowania politycznego w Polsce w ostatnich latach. Książka składa się z następujących rozdziałów:

Obie publikacje stanowią szerokie i kompleksowe studium politycznego komunikowania politycznego w Polsce w ostatnich latach. Zachęcamy do lektury tekstów, ich recenzowania i kierowania pytań do autorów.